Marketing przyszłości

Rozwój lojalności
Czerwiec 16, 2016
Ślepa lojalność
Czerwiec 23, 2016

Marketing przyszłości

Aktualnie modne jest zastanawianie się w jakim kierunku będzie rozwijał się marketing. Marketing przyszłości generalne nakreśla i wyznacza pewien zespół trendów, zjawisk i czynników charakteryzujących spodziewane i oczekiwane zmiany, które z dużym prawdopodobieństwem wystąpią w możliwej do przewidzenia przyszłości.

Do zjawisk tych należy:

 • wzrastające znaczenie informacji o rynku, nabywcach, produktach, usługach
  i konkurentach dla podejmowania trafnych decyzji przedsiębiorczych
  i konsumpcyjnych
 • rozwój marketingu od lokalnego, krajowego do międzynarodowego i globalnego
 • odejście od marketingu masowego do marketingu zindywidualizowanego
  i zróżnicowanego
 • konieczność racjonalizacji marketingu i obniżenia jego kosztów
 • przechodzenia od potrzeb kupującego do zaspokajania jego pragnień, a także przechodzenia od konkurencji za pomocą cen do konkurencji poza cenowej, przede wszystkim dzięki atrakcyjności powiększonego produktu, jako wyraz i umiejętność wzbogacenia metod i technik marketingu.

 

Zdaniem M. Wilsona zmiany, jakie się dokonują w marketingu nie podważają jego koncepcji, orientacji oraz instrumentów, lecz nadają im znaczenie odpowiadające zmianom zachodzącym w biznesie, a zwłaszcza w biznesie międzynarodowym i globalnym. Jednocześnie pozostaje i nabiera jeszcze większego znaczenia odkrywanie
i zaspokajanie potrzeb nabywców. Wymaga to uzgodnienia dwóch występujących tendencji: konieczności ciągłego różnicowania produktów i usług, wynikającej z daleko idącej indywidualizacji potrzeb oraz konieczności standaryzacji produktów jako odzwierciedlenia unifikacji potrzeb i sposobów ich zaspokajania przez nabywców na rynkach międzynarodowych.

W marketingu przyszłości przewiduje się zmiany w postępowaniu związanym z uzyskiwaniem przewagi konkurencyjnej, ponieważ już dzisiaj jest wiadome, iż istnieją oczywiste granice konkurowania za pomocą cech wyróżniających produkt, jego rynkowe wyposażenie i promocje, których przekroczenie powoduje straty i nie zapewnia żadnych korzyści. Skuteczne i efektywne konkurowanie wymaga przede wszystkim wytwarzania i sprzedawania produktów najwyższej jakości i użyteczności dla nabywców, jak też umiejętnego pełnego wykorzystania konstrukcji marketingu-mix w ścisłej zgodności z realiami rynku. Reasumując istotę marketingu przyszłości w procesach jego zmian, można zdefiniować jako: „strategiczne i zyskowne kreowanie oraz podtrzymywanie różnic w zaspokajaniu potrzeb nabywców w stosunku do konkurentów”[i].

 

Grzegorz Sroga

 

[i] Encyklopedia Marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 176-177